Skip to content
Feb 18 / khon_dee52

สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพราชการ

ปัจจัยภายในการตัดสินใจเลือกอาชีพงานราชการ ได้แก่

ปัจจัยส่วนบุคคล
- ความสนใจ
- บุคลิกภาพ
- สติปัญญา
- ความถนัด
- ทักษะ
- ความสัมฤทธิผล
- ประสบการณ์
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิผล
- ความรับผิดชอบ
- ความอุตสาหะ
- ความตรงต่อเวลา
- ความอบอุ่น
- ระดับการกล้าเสี่ยง
- ความเป็นคนเปิดเผย
- ความไม่ยืดหยุ่น
- ความแกร่งของจิตใจ
- ความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าแห่งตน
- ความสามารถในการตัดสินใจ
- วุฒิภาวะทางอาชีพ
- เพศ
- เชื้อชาติ
- อายุ
- ความแข็งแรงของร่างกาย
- สุขภาพ
สอบงานราชการ | ปัญหาก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพราชการ

Leave a Reply